Saeed Masoum

سعيد معصوم

محل و تاريخ تولد: قم- 8/12/1354

آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده شیمی، گروه شیمی تجزیه

پست الکترونيکی: masoum@kashanu.ac.ir saeed_masoum@yahoo.com

وب‌سایت: https://faculty.kashanu.ac.ir/masoum/fa

سوابق تحصيلی

دکتری: شيمی تجزيه، دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده شيمی ( بهمن ماه 1379 تا تيرماه 1385)

فرصت مطالعاتی 9 ماهه در موسسه تحقيقاتی INAPGدر کشور فرانسه (پاريس) (دي‌ماه 1383 تا مهرماه 1384)

کارشناسی ارشد: شيمی تجزيه، دانشگاه شيراز، دانشکده علوم، بخش شيمی ( مهرماه 1377 تا آذرماه 1379)

کارشناسی: شيمی، دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده شيمی ( مهرماه 1373 تا تيرماه 1377)

تحقيقات علمی مورد علاقه

سوابق شغلی

دروس تدریس شده

مقطع کارشناسی: شیمی تجزیه مهندسی، شیمی تجزیه 1و 2، شیمی تجزیه دستگاهی و آزمایشگاه‌های مربوطه

مقطع کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه پیشرفته، طیف سنجی مولکولی

مقطع دکتری: تجزیه و تحلیل آماری نتایج

افتخارات آموزشی و پژوهشی:

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال‌های 1392،1390، 1395 و 1398

پژوهشگر برگزیده و نمونه دانشگاه کاشان در سال‌های 1393، 1394، 1396، 1397 و 1398

سوابق اجرایی:

معاون پژوهشی دانشکده شیمی از مهرماه 1389 تاکنون

دبیر علمی نخستین همایش اسانس ایران، اردیبهشت‌ماه 1395

دبیر علمی نخستین کنفرانس بین‌المللی گل محمدی، آبان‌ماه 1397

کارشناس استاندارد در زمینه تدوین، آموزش و ترویج استاندارد در رشته تخصصی خوراک و فرآورده‌های کشاورزی از شهریورماه 1397

مقالات علمی چاپ شده در مجلات بين المللی

2020……………………………………………………………………………………………………………………….

P-75

S. Ansari, S. Masoum, Recent advances and future trends on molecularly imprinted polymer-based fluorescence sensors with luminescent carbon dots, Talanta , In Press (2020)

P-74

S. Seifi, S. Masoum,  Synthesis of Co9S8@ N, S co-doped porous carbon core-shell nanocomposite with highly coulombic efficiency in electrochemical hydrogen storage application,  Journal of the Electrochemical Society, 167 (2020) 110539

P-73

S. M. Memarzadeh, A. Gholami, A. Ghasemi Pirbalouti, S. Masoum, Bakhtiari savory (Satureja bachtiarica Bunge.) essential oil and its chemical profile, antioxidant activities, and leaf micromorphology under green and conventional extraction techniques, Industrial Crops and Products, 154 (2020) 112719

P-72

H. Seifi, S. Masoum, Ultrasonically assisted removal of toxic dye using Iranian bituminous coal based-activated carbon: synthesis, characterization, modeling, equilibrium and kinetic studies, Journal of the Iranian Chemical Society, In Press (2020)

P-71

M. Mehran, S. Masoum, M. Memarzade, Microencapsulation of Mentha spicata essential oil by spray drying: Optimization, characterization, release kinetics of essential oil from microcapsules in food models, Industrial Crops and Products, 154 (2020) 112694

P-70

S. Ansari, S. Masoum, Ultrasound-assisted dispersive solid-phase microextraction of capecitabine by multi-stimuli responsive molecularly imprinted polymer modified with chitosan nanoparticles followed by HPLC analysis, Microchimica Acta, 187 (2020) 366

P-69

F. Saeidinejad, S. M. Ghoreishi, S. Masoum, M. Behpour, Application of chemometric methods for the voltammetric determination of tryptophan in the presence of unexpected interference in serum samples, Measurement, 159 (2020) 107745

P-68

M. Mehran, S. Masoum, M. Memarzade, Improvement of thermal stability and antioxidant activity of anthocyanins of Echium amoenum petal using maltodextrin/modified starch combination as wall material, International Journal of Biological Macromolecules, 148 (2020) 768–776

P-67

S. Arab, S. Masoum, E.S. Hosseini, Engineering the synthesis of luminescent carbon dots with ultra high-quantum yield using experimental design approach in order to develop sensing applications, IEEE Sensors Journal, 20 (2020)  1705-1711

2019……………………………………………………………………………………………………………………….

P-66

S. Hajialigol, S. Masoum, Optimization of biosorption potential of nano biomass derived from walnut shell for the removal of Malachite Green from liquids solution: Experimental design approaches, Journal of Molecular Liquids, 286 (2019) 110904

P-65

S. Ansari, S. Masoum, Molecularly imprinted polymers for capturing and sensing proteins: Current progress and future implications, Trends in Analytical Chemistry, 114 (2019) 29-47

P-64

S. Seifi, S. Masoum, Preparation of copper oxide/oak-based biomass nanocomposite for electrochemical hydrogen storage, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 11979 -11988

P-63

S. Hajialigol, S. Masoum, Promising electrochemical hydrogen storage properties of nano biomass derived from walnut shell, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 10713-10721

P-62

A. Bayat, S. Masoum, E. Seyed Hosseini, Natural plant precursor for the facile and eco-friendly synthesis of carbon nanodots with multifunctional aspects, Journal of Molecular Liquids, 281 (2019) 134 –140

P-61

M. Ghani, S. M. Ghoreishi, S. Masoum, Highly porous nanostructured copper oxide foam fiber as a sorbent for head space solid-phase microextraction of BTEX from aqueous solutions, Microchemical Journal, 145 (2019) 210–217.

P-60

H. A. Rafiee-Pour, M. Nejadhosseinian, M. Firouzi, S. Masoum, Catalase immobilization onto magnetic multi-walled carbon nanotubes: optimization of crucial parameters using response surface methodology, New Journal of Chemistry, 43 (2019) 593-600.

2018……………………………………………………………………………………………………………………….

P-59

A. H. Alinoori, S. Masoum, Multicapillary gas chromatography – temperature modulated metal oxide semiconductor sensors array detector for monitoring of volatile organic compounds in closed atmosphere using Gaussian apodization factor analysis, Analytical Chemistry, 90 (2018) 6635−6642

P-58

M. Mosleh, S. M. Ghoreishi, S. Masoum, A. Khoobi, Determination of quercetin in the presence of tannic acid in soft drinks based on carbon nanotubes modified electrode using chemometric approaches, Sensors & Actuators: B. Chemical, 272 (2018) 605–611

P-57

M. Ghani, S. Masoum, S. M. Ghoreishi, V. Cerdà, F. Maya, Nanoparticle-templated hierarchically porous polymer/zeolitic imidazolate framework as a solid-phase microextraction coatings, Journal of Chromatography A, 1567 (2018) 55–63

P-56

A. Ghorbani, S. Ansari, S. Masoum, Ultrasonic-assisted solid-phase extraction of sotalol in human urine samples using molecularly imprinted nanoparticles: Experimental design and adsorption study, Journal Separation Science and Technology, (2018), DOI: 10.1080/01496395.2018.1473879

P-55

H. Ghasemi, S. Masoum, Development and optimization of surfactants and UV fi lters formulation in sunscreens based on organic and nanocomposite molecules using experimental design and nanodispersion techniques, Journal of Molecular Liquids, 266 (2018) 762 –769

P-54

A. H. Alinoori, S. Masoum, Gaussian apodization factor analysis for resolution of the embedded peaks in real complicated chromatographic datasets, Microchemical Journal, 141 (2018) 473–481

P-53

S. Masoum, N. Samadi, B. Mehrara, M. Mahboubi, Potentiality of independent component regression in assessment of the peaks responsible for antimicrobial activity of Satureja hortensis L. and Oliveria decumbens Vent. using GC–MS, Journal of the Iranian Chemical Society, 15 (2018) 2007-2016

P-52

S. Ansari, S. Masoum, Multi-walled carbon nanotube-based magnetic molecularly imprinted polymer as a highly selective sorbent for ultrasonic-assisted dispersive solid-phase microextraction of sotalol in biological fluids, Analyst, 143 (2018) 2862–2875

P-51

H. Akhoundzadeh, A. Gholami, S. Masoum, R. S. Moazeni-Pourasil, Headspace solid-phase microextraction GC–MS for rapid rice aroma analysis using optimization tools, Chromatographia, 81 (2018) 931–945

P-50

M. Akhbari, S. Masoum, F. Aghababaei, S. Hamedi, Optimization of microwave assisted extraction of essential oils from Iranian Rosmarinus officinalis L. using RSM, Journal of Food Science and Technology, 55 (2018) 2197-2207

2017……………………………………………………………………………………………………………………….

P-49

H. Seifi, S. Masoum, Electrochemical hydrogen storage performance of carbon nanosheets synthesized from bituminous coal, International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 30145-30155

P-48

M. Afzalkhah, S. Masoum, M. Behpour, H. Naeimi, A. Reisi-Vanani, Experimental and Theoretical Investigation of Inhibition Efficiency of 2-(2-Hydroxyphenyl)-benzothiazole Using Impedance Spectroscopy, Experimental Design, and Quantum Chemical Calculations, Industrial & Engineering Chemistry Research, 56 (2017) 9035-9044

P-47

A. Benvidi, S. Abbasi, S. Gharaghani, M. Dehghan Tezerjani, S. Masoum, Spectrophotometric determination of synthetic colorants using PSO–GA-ANN, Food Chemistry, 220 (2017) 377–384

P-46

A. Mohsenikia, A. Gholami, S. Masoum, S. Abbasi, Three-way spectrofluorimetric-assisted multivariate determinationof nonylphenol ethoxylate and 2-naphtalene sulfonate in wastewater samples and optimization approach for their photocatalytic degradation by CoTiO3 nanostructure, Environmental technology, 38 (2017) 2263-2272

P-45

N. Ravankhah, R. Mirzaei, S. Masoum, Determination of heavy metals in surface soils around the brick kilns in an arid region, Iran, Journal of Geochemical Exploration, In Press, doi:10.1016/j.gexplo.2016.01.005

P-44

A. A. Rezaei, A. Reisi-Vanani, S. Masoum, An Application of Geometrical Isometries in non-planar molecules, IranianJournal of Mathematical Chemistry, (2017), In Press

2016……………………………………………………………………………………………………………………….

P-43

S. Masoum, A. Gholami S. Ghaheri, D. Jouan-Rimbaud Bouveresse, C. B.Y. Cordella, D. N. Rutledge, Investigation of fragrance stability used in the formulation of cosmetic and hygienic products using headspace solid phase microextraction technique by nano structural materials followed by gas chromatography-mass spectroscopy, Journal of Separation Science, 39 (2016) 2760–2769

P-42

S. Ghaheri, S. Masoum, A. Gholami, Resolving of challenging gas chromatography-mass spectrometry peak clusters in fragrance samples using multicomponent factorization approaches based on polygon inflation algorithm, Journal of Chromatography A, 1429 (2016) 328-317

P-41

E. H. Ebrahimabadi, S. M. Ghoreishi, S. Masoum, A. H. Ebrahimabadi, Combination of GC/FID/Mass spectrometry fingerprints and multivariate calibration techniques for recognition of antimicrobial constituents of Myrtus communis L. essential oil, Journal of Chromatography B, 1008 (2016) 50-57

P-40

A. Gholami, S. Masoum, A. Mohsenikia, S. Abbasi, Chemometrics-assisted excitation-emission fluorescence analytical data for rapid and selective determination of optical brighteners in the presence of uncalibrated interferences, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 153 (2016) 108-117

P-39

N. Ravankhah, R. Mirzaei, S. Masoum, Spatial Eco-Risk Assessment of Heavy Metals in the Surface Soils of Industrial City of Aran-o-Bidgol, Iran, Bull Environ Contam Toxicol, 96 (2016) 516-523.

2015………………………………………………………………………………………………………………………
P-38

M. Behpour, S. Masoum, M. Meshki, Application of electrochemical techniques at a nanostructure-based modified sensor for analyte quantitation, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, (2015) In press, DOI:10.1080/15533174.2014.989621

P-37

N. Samadi, S. Masoum, B. Mehrara, H. Hosseini, Application of linear multivariate calibration techniques to identify the peaks responsible for the antioxidant activity of Satureja hortensis L. and Oliveria decumbens Vent. essential oils by gas chromatography-mass spectrometry, Journal of Chromatography B, 1001 (2015) 75-81

P-36

S. Masoum, S. Heshamt, Photoluminescence quantitative analysis of gallic acid and caffeine in green tea using multi-way chemometric approaches, Iranian Journal of Mathematical Chemistry, 6 (2015) 109-119

P-35

S.M. Ghoreishi, F. Saeidinejad, M. Behpour, S. Masoum, Application of multivariate optimization to electrochemical determination of methyldopa drug in the presence of diclofenac at a nanostructured electrochemical sensor, Sensors and Actuators B: Chemical, 221 (2015) 576-585

P-34

S Masoum, A Gholami, M Hemmesi, S Abbasi, Quality assessment of the saffron samples using second-order spectrophotometric data assisted by three-way chemometric methods via quantitative analysis of synthetic colorants in adulterated saffron, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 148 (2015) 389-395

P-33

S Masoum, M Mehran, S Ghaheri, Identification of potential antioxidant compounds in the essential oil of thyme by gas chromatography with mass spectrometry and multivariate calibration techniques, Journal of Separation Science, 38 (2015) 410-417

P-32

M Behpour, S Masoum , A Lalifar, A Khoobi, A novel method based on electrochemical approaches and multivariate calibrations for study and determination of methylparaben in the presence of unexpected interference in cosmetics, Sensors and Actuators B: Chemical, 214 (2015) 10-19

P-31

M Meshki, M Behpour, S Masoum, Application of Fe doped ZnO nanorods-based modified sensor for determination of sulfamethoxazole and sulfamethizole using chemometric methods in voltammetric studies, Journal of Electroanalytical Chemistry, 740 (2015) 1-7

P-30

M. Behpour, S Masoum, M Meshki, Application of multivariate curve resolution alternating least squares method for determination of caffeic acid in the presence of catechin interference, Analytical Biochemistry, 473 (2015) 80-88

P-29

H Naeimi, V Nejadshafiee, S Masoum, Copper@PMO nanocomposites as a novel reusable heterogeneous catalyst for microwave-assisted green synthesis of β-hydroxy-1,2,3-triazoles through experimental design protocol, Applied Organometallic Chemistry, 29 (2015) 314-321

P-28

H Naeimi, V Nejadshafiee, S Masoum, Highly efficient copper-imprinted functionalized mesoporous organosilica nanocomposites as a new recyclable catalyst for click synthesis of 1, 2, 3-triazole derivatives under ultrasound irradiation: Multivariate study by factorial design of experiments, RSC Advances, 5 (2015) 15006-15016

2014……………………………………………………………………………………………………………………….
P-27

A. Khoobi, S.M. Ghoreishi, M. Behpour, S. Masoum, Three-Dimensional Voltammetry: A Chemometrical Analysis of Electrochemical Data for Determination of Dopamine in the Presence of Unexpected Interference by a Biosensor Based on Gold Nanoparticles, Analytical Chemistry, 86 (2014) 8967–8973

P-26

H. Seifi, S. Masoum, S. Seifi, Performance assessment of chemometric resolution methods utilized for extraction of pure components from overlapped signals in gas chromatography-mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1365 (2014) 173-182

P-25

S. Masoum, S. Abbasi, Model-based three-way chemometric methods for quantitative analysis of linear alkylbenzene sulfonate and optical brightener in real samples using excitation–emission fluorescence data, Analytical Methods, 6 (2014) 8544-8553

P-24

S. Masoum, M. Behpour, F. Azimi, M. H. Motaghedifard, Potentiality of chemometric approaches to determination of (+)-catechin in green tea leave at the surface of multiwalled carbon nanotube paste electrode, Sensors and Actuators B: Chemical, 193 (2014) 582-591

P-23

M. Behpour, S. Masoum, M. Meshki, Determination of trace amounts of thymol and caffeic acid in real samples using a graphene oxide nanosheet modified electrode: application of experimental design in voltammetric studies, RSC Advances, 4 (2014) 14270-14280

P-22

S. M. Ghoreishi, A. Khoobi, M. Behpour, S. Masoum, Application of multivariate curve resolution alternating least squares to biomedical analysis using electrochemical techniques at a nanostructure-based modified sensor, Electrochimica Acta, 130 (2014) 271-278

P-21

H. Seifi, S. Masoum, S. Seifi, E. H. Ebrahimabadi, Chemometric Resolution Approaches in Characterization of Volatile Constituents in Plantago Ovata Seeds using Gas Chromatography-Mass Spectrometry: Methodology and Performance Assessment, Phytochemical Analysis, 25 (2014) 273-281

P-20

S. M. Ghoreishi, M. Behpour, A. Khoobi, S. Masoum, Application of experimental design for quantification and voltammetric studies of sulfapyridine based on a nanostructure electrochemical sensor, Arabian Journal of Chemistry, (2014), In Press

P-19

S. Masoum, E.H. Ebrahimabadi,  (2014) Weighted Voting Analysis of DNA Microarray for Gene Selection and Gene Expression Analysis of Two Types of Rats Treated with Aristolochic Acid and Ochratoxin A Drugs. Open Access Library Journal, 1 (2014): e859. http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1100859

2013……………………………………………………………………………………………………………………….
P-18

S. Masoum, H. Ghasemi-Estarki, H. Seifi, E. Haghir Ebrahimabadi, H. Parastar, Analysis of the volatile chemical constituents in Mindium lavigatum by gas chromatography – Mass spectrometry and correlative chemometric resolution methods, Microchemical Journal, 106 (2013) 276-281

P-17

S. Masoum, H. Seifi, E. Haghir Ebrahimabadi, Characterization of volatile components in Calligonum comosum by coupling gas chromatography-mass spectrometry and mean field approach independent component analysis, Analytical Methods, 5 (2013) 4639-4647

P-16

A. Khoobi, S. M. Ghoreishi, S. Masoum, M. Behpour, Multivariate curve resolution-alternating least squares assisted by voltammetry for simultaneous determination of betaxolol and atenolol using carbon nanotube paste electrode , Bioelectrochemistry, 94 (2013) 100-107

P-15

S. Masoum, S. Ghaheri, Feature selection and classification of microarray gene expression data of ovarian carcinoma patients using weighted voting support vector machine, Iranian Journal of Mathematical Chemistry, 4 (2013) 163−175

P-14

M. Behpour, S. Masoum, M. Meshki, Study and Electrochemical Determination of Tyrosine at Graphene Nanosheets Composite Film Modified Glassy Carbon Electrode, Journal of Nanostructure, 3 (2013) 243-251

2001-2012…………………………………………………………………………………………………………..
P-13

S. Masoum, A. Alishahi, M. Shekarchi, H. Farahmand, N. Prieto, G. Rafiee, Determination of Protein and Moisture in Fishmeal by Near-Infrared Reflectance Spectroscopy and Multivariate Regression Based on Partial Least Squares, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 31 (2012) 51-59

P-12

M. Mazloum-Ardakani, A. A. Mandegari, S. Masoum, H. Naeimi, Multiwall carbon nanotubes modified carbon paste electrode for determination of copper (II) by potentiometric and impedimetric methods, Journal of Nanostructure, 2 (2012) 333-343

P-11

S. Masoum, A. Alishahi, M. Shekarchi, H. Farahmand, Evaluation of the mineral contents in fish meal by FT – NIR using PLS and Kernel PLS, Iranian Journal of Mathematical Chemistry, 2 (2011) 31−38

P-10

A. Safavi, N. Maleki, A. Rostamzadeh, S. Maesum, CCD camera full range pH sensor array, Talanta, 71 (2007) 498-501

P-9

S. Masoum, C. Malabat, M. Jalali-Heravi, D. N. Rutledge, Application of support vector machines to 1H NMR data of fish oils: methodology for the confirmation of wild and farmed salmon and their origins, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 387 (2007) 1499–1510

P-8

A. Safavi, A. Rostamzadeh, S. Maesum, Wide range of pH measurements using H+-selective chromoionophore and time-based flow method, Talanta, 68 (2006) 1469-1473

P-7

S. Masoum, D. Jouan-Rimbaud Bouveresse, J. Vercauteren, M. Jalali-Heravi, D. N. Rutledge, Discrimination of wines based on 2D NMR spectra using learning vector quantization neural networks and partial least squares discriminant analysis, Analytica Chimica Acta, 558 (2006) 144-149

P-6

A. Safavi, Om. Moradlou, S. Maesum, Simultaneous kinetic determination of sulfite and sulfide using artificial neural networks, Talanta, 62 (2004) 51–56

P-5

M. Jalali-Heravi, S. Masoum, P. Shahbazikhah, Simulation of 13C nuclear magnetic resonance spectra of lignin compounds using principal component analysis and artificial neural networks, Journal of Magnetic Resonance, 171 (2004) 176-185

P-4

Z. Talebpour, S. Maesum, M. Jalali-Heravi, M. Shamsipour, Simultaneous Determination of Theophyline and Caffeine by Proton Magnetic Resonance Using Partial Least Squares Regression Technique, Analytical Sciences, 19 (2003) 1079-1082

P-3

G. Absalan, A. Safavi, S. Maesum, Application of artificial neural networks as a technique for interference removal: kinetic–spectrophotometric determination of trace amounts of Se(IV) in the presence of Te(IV), Talanta, 55 (2001) 1227–1233

P-2

A. Safavi, G. Absalan, S. Maesum, Simultaneous determination of Se(IV) and Te(IV) as catalysts using Neural Networks through a single kinetic run, Canadian Journal of Analytical Science and Spectroscopy, 46 (2001) 23-27

P-1

A. Safavi, G. Absalan, S. Maesum, Simultaneous determination of V(IV) and Fe(II) as catalyst using “neural networks” through a single catalytic kinetic run, Analytica Chimica Acta, 432 (2001) 229–233

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری

ردیف عنوان فعالیت *موافقت مؤسسه با

انجام فعالیت

(شماره و تاريخ)

اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

1 توانایی کمومتریکس در طبقه بندی و تجزیه اجزای شیمیایی فرار حاصل از گیاه مورد در مناطق مختلف ایران (شرکت باریج اسانس)

(مبلغ قرارداد: 24 میلیون ریال)

27/06/1391

شماره 12380

سعید معصوم

ابراهیم حقیر ابراهیم‌آبادی

هومن سیفی

2 بررسی، نظارت و آزمایش مواد اولیه پوشش سیمان در ساخت لوله‌های چدنی نشکن به منظور یافتن بهترین کیفیت مواد اولیه بر اساس استانداردهای جهانی DIN در راستای احراز گواهی استاندارد بهداشتی BS6920 از شرکت DVGW آلمان (شرکت هامون نایزه)

(مبلغ قرارداد: 300 میلیون ریال)

412/خ د/93 سعید معصوم

هوشنگ نوری‌زاده

هادی قاسمی استرکی

3 استاندارد ملی با عنوان: مواد غذایی- اندازه‌گیری سیکلامات به روش کروماتوگرافی با کارایی بالا شماره ملی:

11129

عضو کمیسیون فنی
4 استاندارد ملی با عنوان: مواد غذایی- اندازه‌گیری آسه سولفام کا، آسپارتام و ساخارین به روش کروماتوگرافی با کارایی بالا شماره ملی:

11130

رییس کمیسیون فنی
5 استاندارد ملی با عنوان: قهوه فوری- اندازه‌گیری کربوهیدرات آزاد و کل به روش کروماتوگرافی تبادل آنیونی با کارایی بالا شماره ملی:

12049

رییس کمیسیون فنی
6 استاندارد ملی با عنوان: اندازه‌گيري نیاسین به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا شماره ملی: 17570 رییس کمیسیون فنی
7 استاندارد ملی با عنوان: اندازه‌گيري ویتامین B6 به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا شماره ملی: 17571 رییس کمیسیون فنی
8 استاندارد ملی با عنوان: اندازه‌گيري ویتامین B1 به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا شماره ملی: 17572 رییس کمیسیون فنی

کتاب تألیفی

ردیف عنوان کتاب ناشر تاریخ انتشار
1 کروماتوگرافی یونی، مفاهیم و کاربردها دانشگاه کاشان-نحل شهریورماه 1393

پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دیف موضوع مقطع تحصیلی نام دانشجو
1 توانایی روش‌های کمومتریک در بررسی سرطان ریه بر مبنای ژنوم کارشناسی ارشد هاجر طاهری زاده
2 انتخاب ژن و طبقه بندی داده های ریزآرایه از سرطان ریه با استفاده از الگوریتم وزن-رای و روش تجزیه تمایزی کمترین مربعات جزئی کارشناسی ارشد سید حامد صابری
3 شناسایی وتعیین اجزای فرار در گیاه کالیگونوم کوموزوم با استفاده کروماتوگرافی گازی‌- ‌طیف سنجی جرمی تلفیق شده با روش‌های کمومتریک کارشناسی ارشد هومن سیفی
4 تجزیه اجزای شیمیایی فرار در گیاه مندیوم به کمک کروماتوگرافی گازی/ طیف سنجی جرمی و روش‌های تفکیک کمومتریک کارشناسی ارشد هادی قاسمی
5 توانایی تفکیک منحنی چند متغیره در اندازه‌گیری همزمان کاتچین و گالیک اسید بر روی الکترود خمیر نانولوله‌های کربنی چند دیواره کارشناسی ارشد  فاطمه عظیمی
6 اندازه‌گیری همزمان ماده‌ی فعال سطحی آلکیل بنزن سولفونات خطی و براق‌کننده‌ی نوری با استفاده از طیف‌سنجی فوتولومینسانس و روش‌های کمومتریک کارشناسی ارشد  صالحه عباسی
7 اندازه‌گیری همزمان گالیک اسید و کافئین موجود در چای سبز با استفاده از طیف‌سنجی فوتولومینسانس و روش‌های کمومتریک کارشناسی ارشد شیرین حشمت
8 شناسایی ترکیبات موثر در خواص ضد اکسیدانی اسانس گیاه آویشن با استفاده از کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی و روش‌های کالیبراسیون چندمتغیره کارشناسی ارشد مهدی مهران
9 ارزیابی کیفیت نمونه‌های زعفران با استفاده از داده‌های طیف‌نورسنجی درجه دوم به کمک روش‌های کمومتریک سه راهه از طریق تجزیه کمی رنگ‌های سنتزی در زعفران تقلبی کارشناسی ارشد مرجان سادات حمصی
10 توانایی روش طراحی آزمایش در بهینه‌سازی برخی متغیرهای مؤثر بر استخراج کمی و کیفی اسانس گل محمدی کارشناسی ارشد افسانه اللهیاری
11 استفاده از روش تجزیه اجزای مستقل جهت شناسایی ترکیبات موثر در خواص ضد اکسیدانی اسانس گیاهان زنیان و آویشن به کمک روش کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنجی جرمی کارشناسی ارشد نرجس قاسمی
12 تجزیه داده‌های همپوشانی شده کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی اجزای شیمیایی فرار گیاهان دارویی رزماری، آویشن و میندیوم لاویگاتوم با استفاده از روش‌های تفکیک منحنی چندمتغیره با در نظر گرفتن ابهام چرخشی کارشناسی ارشد منیژه بهرامی
13 بررسی پایداری اسانس‌های مورد استفاده در فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از روش‌ پیش­تغلیظ استخراج میکروی فاز جامد فضای فوقانی با مواد نانو ساختار، کروماتوگرافی گازی/طیف‌سنجی جرمی و کمومتریکس دکتری صالحه قاهری
14 کاربرد طراحی آزمایش به‌عنوان روشی موثر برای رسیدن به بهترین بهره کوانتومی در نقاط کوانتومی کربن فلورسانس‌دار کارشناسی ارشد سولماز عرب
15 سنتز زیست سازگار نقاط کوانتومی کربن بر پایه‌ی اسانس آویشن به روش هیدروترمال و کاربردهای آن کارشناسی ارشد عاطفه بیات
16 سنتز بهینه شده نقاط کوانتومی کربن بر پایه اسانس لیمو ترش توسط طراحی آزمایش برای رسیدن به بهترین بهره کوانتومی و مطالعه کاربرد‌های آن کارشناسی ارشد دل‌آرا عموئی
17 بهینه‌سازی متغیرهای موثر در فعالیت بازدارندگی خوردگی برخی مشتقات بنزوتیازول در محیط اسیدی بر روی استیل نرم با استفاده از طراحی آزمایش آماری دکتری مرضیه افضل‌خواه
18 طراحي و ساخت كروماتوگرافي گازي سريع با ستون مويين چندگانه و آشكارساز آرايه‌اي اكسيد فلزي به‌عنوان یک بینی الکترونیکی همراه با توسعه روش‌ها‌ي كمومتريك جهت پردازش و تفكيك چند متغيره داده‌هاي كروماتوگرافي دکتری امیر حسین علی نوری
19 توسعه و بهینه‌سازی فرمولاسیون ترکیبات آرایشی با خواص دارویی در کرم‌های ضدآفتاب بر پایه‌ی فیلترهای آلی و میکرو-نانو کامپوزیتی از طریق روش‌های برون تن با استفاده از فنون طراحی آزمایش و پراکندگی نانو دکتری هادی قاسمی استرکی
20 بهینه‌سازی فرمولاسیون نانوامولسیون اسانس گیاه مورد به روش کم انرژی هم‌دما با استفاده از طراحی آزمایش مخلوط کارشناسی ارشد الهه کاشانی مفرد
21 بررسی کارآیی ذخیره‌سازی الکتروشیمیایی هیدروژن نانوساختارهای کربنی تهیه‌شده از زغال‌سنگ طبیعی و بهینه‌سازی جذب‌سطحی متیلن‌بلو از محلول آبی به کمک امواج فراصوت بر روی این نانوساختارها از طریق روش سطح پاسخ دکتری هومن سیفی
22 نتز سبز نقاط کوانتومی کربن بر پایه شیره توت سفید توسط طراحی آزمایش و کاربرد آن‌ها به‌عنوان پروب فلوئورسنت برای اندازه‌گیری گلوکز کارشناسی ارشد معصومه عباسی
23 ررسی کارایی نانو زیست ‌توده تهیه شده از پوست گردو در ذخیره‌سازی الکتروشیمیایی هیدروژن و بهینه‌سازی فرایند زیست جذبی این ترکیب جهت حذف مالاشیت سبز از محلول آبی از طریق روش طراحی آزمایش دکتری سعید حاج علی گل
24 بررسی الکتروشیمیایی نانو زیست ‌توده سنتز شده از بلوط و ونوشک در کارایی ذخیره‌سازی هیدروژن دکتری سودابه سیفی
25 بهینه‌سازی فرمولاسیون نانوامولسیون اسانس نعناء و ساخت میکروکپسول‌های آن به کمک روش‌های طراحی آزمایش و بررسی پایداری آنتوسیانین‌های ریزپوشینه شده‌ی گل گاوزبان دکتری مهدی مهران
26 بهینه‌سازی ساختار امولسیون عصاره بافت زالو به روش کم انرژی هم‌دما و بررسی تجربی استفاده از عصاره بافت زالو در کرم آرایشی و مصارف موضعی کارشناسی ارشد عطیه سادات نقوی
27 ندازه‌گیری رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی ریزجلبک دانالیلا سالینا تحت تنش شوری پس از پیش‌تیمار با نقاط کوانتومی دوپ شده به‌وسیله‌ی گوگرد و نیتروژن کارشناسی ارشد پیمان اباذری
28 ارزیابی تاثیر پیش‌تیمار نقاط کوانتومی دوپ شده با نیتروژن و گوگرد روی میزان رشد و شاخص‌های‌ زیستی جلبک کلرلا ولگاریس تحت تنش کادمیوم کارشناسی ارشد شکیبا توکلی
29 سنتز نانوذرات پلیمر قالب مولکولی پوشش داده شده بر روی مواد مغناطیسی بر پایه کربن برای ریز استخراج فاز جامد پخشی به‌کمک فراصوت داروهای سوتالول، کاپسیتابین و اکسی‌کدون دکتری سعیده انصاری